esc button
EN
search icon

Ed-Skills

איוונה ניצן

ניהול עיצוב וחדשנות

מנחה — 

מורן זרחי

התפתחות מקצועית מתמשכת למורים בהתאמה אישית

בעקבות פרוץ הקורונה, סגירת בתי הספר והמעברה ללמידה מרחוק, מורים רבים היו חייבים להסתגל לשינויים וללמוד מיומנויות טכנולוגיות חדשות כדי שיוכלו להמשיך ללמד ולתקשר עם התלמידים. השפע בטכנולוגיות חדשות בתחום החינוך הותיר את המורים רבים מהם מוצפים וחסרי אונים, ללא היכולת לסנן או לדעת מה מתאים להם או לתחום המקצועי בו הם מלמדים.

מערך הפיתוח המקצועי הקיים מציב אתגרים רבים. המרכזיים שבהם קשורים לריבוי הגורמים המעורבים. ריבוי זה פוגע בתכנון האסטרטגי של תוכניות מותאמות לצרכים הספציפיים של המורים ובתכנון של משאבים לתחוםבהקצאת משאבים. כמו כן, בולט חסרונה של

 תוכנית אישית רב-שנתית לכל מורה לפיתוח מקצועי באופן המותאם לצרכיו ולשלב שבו הוא מצוי

 במסלול הקריירה. לבסוף, היעדרם של מדדים לבחינת יעילות הפיתוח המקצועי והיעדר הערכה

 איכותית של תהליכי הפיתוח המקצועי בשטח, מגבילים את היכולת לבסס מערך פיתוח מקצועי

איכותי המותאם לצרכים שונים של מורים.

במחקר שלי אני מבקשת לשים זרקור על המורים, שסביבת העבודה שלהם נתונה בתהליך מואץ של

 התפתחות ושינוי.

מתוך התובנות וההזדמנויות שעלו במהלך המחקר הגדרתי מספר עקרונות עיצוב שהנחו אותי בשלב

 הפיתוח: )1 )(1) מיפוי הידע הקיים והידע שאותו המורה צריך לרכוש ורוצה להרחיב, )2 )התאמה; (2) התאמה 

אישית של תכני הלימוד ודרך הלמידהשיטת ההוראה  למורה; (3) עצמו, )3 )פירוק הלמידה למנות קטנות

)מיקרו-מיומנויות(, )4 ); (4) שליטה של המורה על בקצב הלמידה ובדרך הלמידה, )5 ); (5) עידוד למידה

 שיתופית מתוך קהילה בית ספרית )של מורים ותלמידים(, )6 ; ו-(6) )בניית מערך תמיכה עוטף הכולל ליווי אישי 

למורה בהתנסות ראשונית בכיתה.

עקרונות אלו הובילו אותי לפתח את פלטפורמת Skills-Ed., 

זוהי פלטפורמה דיגיטלית המאפשרת למורים התפתחות מקצועית ותהליך למידה מתמשך היוצר

 קהילה מחוברת, גם הן במרחב הווירטואלי וגם והן במרחב הבית -ספרי. כמו כן, הפלטפורמה מאפשרת

 יצירת קשרים חדשים ושיתופי פעולה בקרב הצוות החינוכי ותלמידי בית הספרהתלמידים.

No items found.

איוונה ניצן

מעצבת רב תחומית בעלת תואר ראשון בחינוך, B.Ed בהתמחות בעיצוב תעשייתי. בשנים האחרונות עסקה בפיתוח והדרכה של מקצועות לימוד חדשניים במשרד החינוך וכיום מעצבת למידה בתחום המציאות הרבודה בחברת KLA.

פרויקטים נוספים