esc button
EN
search icon

ניהול עיצוב וחדשנות

מסלול ניהול עיצוב מאפשר למעצבים לחקור ולהתפתח בתחומים חדשים שבהם ארגז הכלים העיצובי מהווה יתרון תחרותי. המסלול עוסק בשכלול חשיבה עיצובית כבסיס לחדשנות ושינוי חברתי דרך שלושה תחומי ידע עיקריים: עיצוב ככלי אסטרטגי וכאמצעי לצמיחה עסקית, עיצוב ככלי מחקרי ועיצוב ככלי לשינוי חברתי.

עיצוב ככלי אסטרטגי וכאמצעי לצמיחה עסקית — ניהול עיצוב שם את המעצב בעמדת מקבל החלטות ומאפשר לו להוביל תהליכים מבוססי חשיבה עיצובית ולעשות שימוש במתודות עיצוביות לזיהוי צרכים, ניתוח מגמות, אפיון מוצרים ועיצוב תהליכים.

עיצוב ככלי מחקרי — מתודולוגיות מחקר וניתוח העושות שימוש בכלים מעולם העיצוב לזיהוי צרכים ולאפיון פתרונות מבוססי עיצוב.

עיצוב ככלי לשינוי חברתי — מבט רחב על הסביבה בה פועל המשתמש, מיפוי המערכת המורכבת שבתוכה מתקיים מוצר או שירות באמצעות כלים ומתודולוגיות מעולם העיצוב.

הלמידה במסלול מבוססת עשייה ובשיתוף פעולה עם גופים מהתעשייה ומהמגזר הציבורי, שיתופי פעולה לדוגמא שהתקיימו בשנים האחרונות:

  • Brainsway, Jolt — עיצוב אסטרטגיה חדשנית לחברה טכנולוגית, זיהוי צרכים, פיתוח המוצר והנגשתו לקהלים חדשים.
  • ג׳וינט ישראל — עיצוב שירותים לשוויון חברתי באמצעות תהליכי חשיבה עיצובית.
  • משרד האוצר — חשיבה מחודשת ועיצוב של שירותי ביטוח ברשות שוק ההון.
  • צבר רפואה — פיתוח מיזמים מבוססי עיצוב בתחום אשפוז הבית.

פרויקטי גמר ממסלול 

ניהול עיצוב וחדשנות